Pečeme spolu

Pojďme společně proměnit bývalé pekárny v lepší místo.
^

Revitalizace areálu

Bývalé pekárny Odkolek ve Vysočanech byly v roce 1945 jednou z největších firem svého druhu u nás. Pracovalo zde na 700 zaměstnanců. Dnes je však areál rozsáhlým, veřejnosti uzavřeným brownfieldem, který chátrá. Společnost Metrostav Development, a. s., v současné době připravuje projekt revitalizace tohoto území. Cílem revitalizace je využít potenciál území, navázat na industriální minulost místa a do areálu znovu vnést život a otevřít ho veřejnosti. Zapojte se a pojďte společně s námi utvářet budoucí podobu tohoto území.

SEZNAMTE SE S NÁVRHEM

Aktuality

Zahájení demoličních prací v areálu Odkolek

2. 9. 2020
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Území bývalých pekáren Odkolek bylo dne 2.9.2020 předáno zhotoviteli demoličních prací. Úkolem pro zbytek letošního roku je odstranit stávající objekty v rozsahu 1. etapy plánované výstavby, konkrétně jde o objekty Emca, jídelna a část jednopatrových garáží a dílen. Dále bude též odstraněn vnitroblok objektu mlýna (bývalá kotelna), s cílem umožnit přístup ze severní strany k zachovávanému komínu pro provedení kopaných sond ke zjištění kvality jeho založení. Také letos odstraníme spojovací lávky mezi objekty mlýn-pekárna a mlýn-těstárna. Další demolice v areálu pak budou pokračovat až v příštím roce. Budeme vás dále informovat.

Zpráva ze setkání s veřejností k revitalizaci území bývalého Freyova cukrovaru

28. 7. 2020
online
Děkujeme, že jste přišli dne 29. června na setkání nad mapou a diskutovali s námi o budoucnosti území bývalého Freyova cukrovaru. 

Jsme za Vaše podněty a komentáře rádi. Spolu se základními informacemi o areálu, které jsme Vám na setkání představili, jsme je shrnuli do zprávy, kterou si zde můžete prohlídnout. Tento web budeme dále upravovat tak, aby kromě informací o revitalizaci bývalých pekáren a mlýnu Odkolek obsahoval i informace o revitalizaci území bývalého Freyova cukrovaru. 
Otevřít přílohu

Přijďte na sousedské setkání k revitalizaci území bývalého Freyova cukrovaru

29. 6. 2020 |
1800
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Srdečně zveme všechny sousedy na předprázdninové setkání nad mapou k revitalizaci území bývalého Freyova cukrovaru. 

Metrostav Development, a. s. začíná s přípravou revitalizace východní části areálu bývalých pekáren Odkolek. Dříve než se architekti pustí do návrhu, chtěli bychom navázat na setkání z minulého roku a znovu si s místními obyvateli probrat jednotlivá témata, která je při přípravě projektu revitalizace nutné zohlednit. Zároveň představíme současnou podobu projektu revitalizace bývalých pekáren a mlýna Odkolek, která byla konzultována na podzim, a harmonogram její realizace. Přítomni budou zástupci investora a architekti pracující na projektu.

Otevřít přílohu

Publikace Vysočanský mlýn

8. 11. 2019
online

Zajímá vás budoucnost areálu Odkolek? Připravili jsme proto publikaci Vysočanský mlýn, která Vám přiblíží projekt revitalizace Vysočanského mlýna i proces jeho vzniku. Dozvíte se v ní více o historii i současnosti areálu, o výstupech ze zapojení veřejnosti, o tom, kdo revitalizaci areálu připravuje. 

V publikaci je představen i vlastní projekt revitalizace areálu bývalých pekáren Odkolek, jeho základní principy, charakter a forma nové výstavby, veřejná prostranství, občanská vybavenost či řešení dopravy. Publikace je volně dostupná ke stažení zde na webu. 

Otevřít přílohu

Výsledky konzultace návrhu

7. 11. 2019
online

Děkujeme všem, kteří se zapojili do konzultace návrhu revitalizace bývalých pekáren Odkolek. Výsledky konzultace jsme zpracovali v dokumentu, který shrnuje proces a formu zapojení veřejnosti do přípravy projektu. 

Zpráva ze zapojení veřejnosti předkládá rovněž odpovědi na nejčastější otázky veřejnosti, které zazněly v průběhu konzultace návrhu a odpovídá na všechny komentáře, které jsme od 12. září do 6. října obdrželi. 

Otevřít přílohu

VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHU REVITALIZACE

12. 9. 2019
6. 10. 2019
online

Při přípravě návrhu revitalizace areálu bývalých pekáren Odkolek jsme se snažili v co největší míře zohlednit potřeby obyvatel z okolí. K pracovní verzi návrhu je v tyto dny možné podat komentář. Podělte se s námi o nápady, jaké aktivity by mohly probíhat na veřejných prostranstvích a jakou občanskou vybaveností – obchody, službami, společenskými a volnočasovými aktivitami – může projekt obohatit Vysočany. 

Získané podněty budou zpracovány a předány pracovní skupině složené se zástupců investora a architektů připravujících projekt revitalizace.Všechny podněty budou zpracovány a výsledný dokument s reakcemi na Vaše komentáře bude zveřejněn na tomto webu.

Představení návrhu revitalizace ke konzultaci

12. 9. 2019 |
1300 - 2000
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Veřejná konzultace proběhne formou výstavy, která podrobněji představí návrh revitalizace – řešení veřejných prostranství, občanské vybavenosti, dopravy a další.  V průběhu výstavy budete mít možnost konzultovat návrh a získat odpovědi na své dotazy od zástupců investora a architektů. 

Vaše komentáře k návrhu budete moci zanechat písemně přímo na místě, nebo podat formou vyplnění on-line formuláře na webu projektu od 12. září až do 6. října.

Den otevřených dveří

8. 8. 2019 |
1300 - 2000
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Přijďte si prohlédnout areál bývalých pekáren Odkolek ve Vysočanech a diskutovat o jeho budoucnosti.

PROGRAM

 • Komentované prohlídky areálu Odkolek
 • Výstava představující příběh historie areálu, analýzu současného stavu území a hlavní principy revitalizace
 • Konzultace se zástupci investora a architekty
 • Setkání se sousedy
 • Doprovodný program – občerstvení, hudba, aktivity pro děti


Sousedské setkání nad mapou

20. 6. 2019 |
1800
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Děkujeme všem, kteří se zapojili do diskuze o budoucí podobě areálu bývalých pekáren Odkolek. Na setkání jsme představili východiska pro zpracování konceptu revitalizace. V diskuzích nad mapou jsme od vás zjišťovali, jaké hodnoty a problémy v území spatřujete a jaké z vašich potřeb by měl areál po revitalizaci naplňovat. Výstupy jsme zpracovali a představili 8. srpna na Dni otevřených dveří areálu Odkolek a také jsou dostupné ke stažení zde na webových stránkách. 

Otevřít přílohu

Cookies

1. Společnost Rezident Park 1 s.r.o., IČO: 05769515, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 270450, jakožto provozovatel této webové stránky jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

2. Co jsou cookies? Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

3. Je užívání cookies zákonné? Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1. lze za určitých okolností považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

4. Jak zabránit shromažďování cookies? Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@metrostavdevelopment.cz . Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Změnu nastavení pro zakázání shromažďování cookies měření návštěvnosti lze provést zde.

5. Cookies pro cílení reklamy. Cookies pro cílení reklamy mohou být zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, který udělujete příslušným nastavením internetového prohlížeče ve vašem počítači.. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče .

6. Doba uchování. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Komu jsou cookies zpřístupněny? Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Blueberry.cz Apps s.r.o., IČ: 28535138, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2 – Nové město;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

8. Jaká máte v souvislosti se zpracováním cookies práva? Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě statistických cookies nebo cookies nezbytných pro fungování webové stránky,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním cookies změnou nastavení vašeho prohlížeče,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Statistické

visitor

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se využívá ke statistickým informacím.

1 rok

Statistické

cookieconfirmed

Informuje o potvrzení zásad Cookies uživatelem webových stránek.

1 rok

Statistické

actual-visit

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se využívá ke statistickým informacím.

Session

Statistické

_ga

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

2 roky

Statistické

_gat

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

Session

Statistické

_gid

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

Session

Marketingové

ads/ga-audiences

Využívá Google Adwords pro zacílení reklam

Session

Cookies nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby.
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies.
Chci vědět více
Ok